Spar 22% med 3 gratis advokattilbud

28.06.2018

Ved afgørelsen i TFA l999.440 var brudgommen kort tid før det planlagte bryllup blevet udsat for en alvorlig ulykke, hvorefter han i døende og bevidstløs tilstand var blevet indlagt på hospital, hvor vielsen blev gennemført. Manden kom ikke til bevidsthed inden sin død. Skifteretten billig advokat fastslog, at vielsen var ugyldig, og Civilretsdirektoratet afslog efterfølgende at godkende vielsen. I tilfældet i TFA l999.439 var brudgommen besvimet efter, at parret havde erklæret at ville indgå ægteskab, men inden de var forkyndt at være ægtefolk. (Manden døde næste dag uden at være kommet til bevidsthed.)  

Få 3 tilbud på advokat - gratis og uforpligtende - Billig advokat

Civilretsdirektoratet fastslog, at denne mangel medførte ugyldighed, men godkendte samtidig vielsen efter Ægteskabsloven § 21, stk. 2. Savner en af parterne evnen til at handle fornuftsmæssigt, vil ægteskabet kunne omstødes. Forstår en af advokat parterne ikke dansk, skal der træffes foranstaltning, eventuelt ved tilkaldelse af tolk, således at det sikres, at vedkommende forstår indgåelsen af ægteskabet, jf indgåelsesbekendtgørelsen § 18. Undertiden vil problemet dog kunne klares ved at anvende et andet sprog, hvilket der er hjemmel til sidst i § 18. 

Selv om parterne forinden har underskrevet en erklæring om, at de ønsker at indgå ægteskab, skal samtykket i princippet gives klart under selve vielsen. Ved afgørelsen U 2002.1601 var der tale om et tilfælde, hvor en mand var ved at dø af kræft, og hvor han ikke længere var i stand til at tale ved indgåelse af ægteskabet. Landsrettens flertal anså det for bevist, at manden, da han blev spurgt, om han ville ægte kvinden, trykkede eller holdt fast i kvindens hånd, og han havde øjenkontakt med de tilstedeværende. 

Ægteskabets ugyldighed 

Under hensyn dertil og til det inden vielsen passerede, anså flertallet mandens adfærd for at udgøre en erklæring om at ville ægte kvinden. I øvrigt udtalte landsretten, at det fulgte af Ægteskabsloven § 24, stk. 1, nr. l sammenholdt med lovens § 21, stk. l og § 20, stk. 2, at fornuftsmangel ikke medførte advokat hjælp ægteskabets ugyldighed (hvis det er blevet indgået alligevel). Erklæringen skal selvsagt afgives frivilligt uden nogen form for tvang. En dansk myndighed kan selvsagt ikke medvirke i tilfælde, hvor der udøves tvang. 

Der vil være tale om et tvangsægteskab, hvis blot den ene part oplever, at det ikke er et frivilligt valg at indgå ægteskab. Det anføres i vejl. (kapitel 6, pkt. 3), at vedkommende er blevet udsat for tvang eller pres, således at der ikke har været tale om et reelt valg. Der kan være tale om trusler, fysisk vold eller psykisk pres til at indgå ægteskabet. Ved mistanke derom, må forholdet undersøges nærmere, selv om det kan indebære en udsættelse af det planlagte ægteskab. 

Derimod er der i og for sig intet i vejen for at indgå et arrangeret ægteskab, når begge parter frivilligt vil indgå det. Umiddelbart efter indgåelse af ægteskabet skal der udleveres en vielsesattest til parterne, jævnfør lndgåelsesbekendtgørelsen § 21. Attesten skal være udfærdiget på en af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen godkendt blanket. Selvsagt er det dog ikke en gyldighedsbetingelse for ægteskabet.